MENU

FUNGSI 

  1. Menerima Dan Menyemak Permohonan Cadangan Pemajuan Lengkap Yang Diterima Dan Diproses Untuk Diangkat Ke Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) Dalam Tempoh  14 Hari;
  2. Mengurusetia Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC);
  3. Mengurus Permohonan Dan Surat-Surat Ulasan Kepada Jabatan-Jabatan Dan Agensi Teknikal;
  4. Mengedar Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC)
  5. Merekod Permohonan Cadangan Pemajuan Dan Ulasan Agensi Teknikal Ke Dalam Portal OSC;
  6. Menyediakan Kertas Pemakluman Kepada Mesyuarat Penuh;
  7. Menyediakan Pelaporan Bulanan Pusat Setempat (OSC);
  8. Memberikan Khidmat Nasihat Berkaitan Prosedur Permohonan OSC;

OBJEKTIF

  1. Menyelaras Dan Memudahcara Proses Kelulusan Permohonan Pembangunan Tanah, Permohonan Kebenaran Merancang, Pelan Bangunan, Pelan Kerja Tanah, Pelan Jalan Dan Parit , Pelan Landskap Dan Pelan-Pelan Lain Berkaitan Cadangan Pemajuan;
  2. Menyeragamkan Prosedur Dan Proses Cadangan Pemajuan Dengan Mengambilkira Peruntukan-Peruntukan Di Bawah Kanun Tanah Negara 1965 (Ktn 56), Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172) Dan Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 (Akta 133).