MENU

Korporat dan Perhubungan Awam

 • Mengendalikan urusan-urusan protokol Majlis
 • Mengendalikan proses jemputan VVIP dan VIP bagi acara rasmi dan tidak rasmi di Port Dickson
 • Menguruskan permohonan barang-barang korporat dari jabatan yang berkaitan
 • Menguruskan rekod inventori dan stok barangan korporat
 • Membuat keratan akhbar bagi rujukan Yang Dipertua MPPD
 • Menjadi pengacara bagi acara rasmi dan tidak rasmi
 • Medium perantaraan MPPD dengan pihak media, pihak luar (agensi kerajaan, swasta dan NGO)
 • Mengambil gambar bagi program dan aktiviti MPPD rasmi/tidak rasmi
 • Menyediakan press conference/release MPPD kepada media
 • Menyediakan teks ucapan YDP bagi program-program
 • Mengendalikan program sesi mendengar
 • Menguruskan kerja-kerja susun atur, kordinasi grafik gambar dan suntingan buletin MPPD
 • Menyediakan bahan-bahan promosi seperti risalah, gegantung, kain rentang dan sebagainya dari aspek rekabentuk sebelum dicetak
 • Menyediakan buletin 2 kali setahun
 • Menguruskan bahan-bahan rencana untuk laporan program/aktiviti/acara yang dijalankan di sepanjang tahun oleh MPPD
 • Urusetia program Mesra Rakyat dan CSR
 • Menyelaras program Pembasmian Kemiskinan Bandar dari KPKT

 

Unit Pelancongan

      Acara

 • Menyelaras dan urusetia secara Bersama jabatan-jabatan lain bagi menjayakan program-program pelancongan di peringkat antarabangsa, kebangsaan, negeri dan daerah
 • Melaksanakan acara pelancongan di Port Dickson sama ada di peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa
 • Melaksanakan acara rasmi MPPD
 • Menguruskan dan atur jadual acara di Port Dickson sepanjang tahun
 • Urusetia mesyuarat Pelancongan MPPD

 

Produk dan Promosi

 • Memantau produk-produk pelancongan Port Dickson
 • Membantu dalam menaiktaraf pembangunan produk pelancongan
 • Menggalakkan produk-produk pelancongan baharu yang boleh diketengahkan sebagai produk pelancongan
 • Membantu mempromosikan produk pelancongan yang terdapat di Port Dickson
 • Menyediakan dan menyimpan statistik pengunjung di Port Dickson  
 • Mempromosikan aktiviti/program anjuran MPPD
 • Bertanggungjawab mengemaskini pamphlet/brosur/produk pelancongan Port Dickson
 • Mempromosikan sebarang acara pelancongan di Port Dickson kepada pengunjung melalui pelbagai saluran
 • Menyertai pameran pelancongan di peringkat negeri atau antarabangsa
 • Mengawal dan menguruskan permohonan penggunaan dataran dan pentas di Dataran Sri Kemang
 • Mengurus dan menyelaras penggunaan tapak di pantai

     Unit Aduan Awam

 • Merekodkan aduan awam melalui saluran, telefon, surat, hadir sendiri, laman web MPPD, semakan dalam media massa, sistem pesanan ringkas, facebook, Biro Pengaduan Awam, SPANS dan keratan akhbar
 • Mendaftar aduan dalam SISPAA
 • Mengagihkan aduan kepada jabatan-jabatan/agensi luar yang terlibat
 • Memberi maklumbalas kepada pelanggan/pengadu
 • Meguruskan Mesyuarat Pengaduan Awam setiap bulan di peringkat Majlis