MENU

Objektif

 • Mengenakan cukai taksiran ke atas pegangan-pegangan berkadar di dalam kawasan pentadbiran MPPD bagi maksud pungutan cukai taksiran sebagai sumbangan utama kepada hasil Majlis.
 • Menjaga keadilan di dalam sistem percukaian MPPD.
 • Memastikan kerja-kerja pengurusan harta milik MPPD diurus tadbir dengan berkesan.
 • Memastikan kerja-kerja penyewaan dilaksanakan mengikut proses kerja yang telah ditetapkan.

 

1. FUNGSI BAHAGIAN PENILAIAN

 • Menilai semua pegangan bercukai dalam kawasan MPPD bagi maksud kadaran yang diasaskan kepada Nilai Tahunan.
 • Menyediakan Senarai Nilaian di bawah seksyen 137 Akta Kerajaan Tempatan (AKTA 171) yang perlu dibuat 5 tahun sekali atau tempoh yang dilanjutkan dengan persetujuan Pihak Berkuasa Negeri.
 • Membuat pindaan Senarai Nilaian di bawah Seksyen 144 Akta Kerajaan Tempatan (AKTA 171) atas sebab-sebab seperti yang dinyatakan di dalam Akta.
 • Mengeluarkan notis-notis mengenai Pindaan Senarai Nilaian mengikut Sekyen 141 (3) Akta 171.
 • Mengeluarkan notis-notis Pindaan Senarai Nilaian melalui Seksyen 144 (2) AKTA 171.
 • Caruman Membantu kadar (CMK) – membuat dan mengemukakan tuntutan bagi harta-harta Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, Badan Berkanun dan Angkatan Tentera Malaysia.

2 . FUNGSI BAHAGIAN PENGURUSAN HARTA

 • Pembayaran bil-bil berkaitan harta-harta milik MPPD.
 • Menyediakan laporan tunggakan sewaan pada setiap bulan.
 • Memproses perkara-perkara berikut berkaitan gerai ,pasar dan tandas awam serta lain-lain bangunan milik MPPD.
 • Menyimpan dan mengemaskini rekod
 • Permohonan penyewaan
 • Surat tawaran
 • Proses pengosongan
 • Pembatalan penyewaan (serahan semula kepada pihak MPPD).
 • Pemeriksaan kebersihan dan penyenggaraan
 • Pengeluaran Notis Peringatan Tunggakan Sewaan
 • Memproses perkara-perkara berikut berkaitan Rumah Sewa/Sewaan Apartment milik MPPD:-
  • Menyimpan dan mengemaskini rekod
  • Permohonan penyewaan
  • Permohonan pembatalan penyewaan
  • Penyerahan dan pemulangan kunci
  • Pembayaran dan pemulangan sewaan dan deposit sewaan
  • Pemeriksaan kebersihan dan penyenggaraan
  • Penyelarasan bersama Operator Pengurusan (jika ada)