MENU

Objektif

 • Memberi perkhidmatan sokongan terbaik dalam  pengurusan kelengkapan ICT yang cekap dan sentiasa bersedia selaras dengan perubahan teknologi terkini.
 •  Melaksanakan  penggunaan  ICT  dalam  Meningkatkan keberkesanan sistem penyampaian kerajaan dalam Bidang tugas yang terlibat.
 • Menyediakan sumber manusia yang  terbaik dan   berpotensi di samping meningkatkan kemahiran dan pengetahuan ICT.
 • Meningkatkan kesedaran  tentang penggunaan ICT di kalangan semua pegawai dan kakitangan MPPD

FUNGSI

 • Merancang pelan strategik pembangunan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) Majlis Perbandaran Port Dickson.
 • •Merancang, menyelaras danmenyelenggara sistem aplikasi Majlis Perbandaran Port Dickson.
 • •Merancang keperluan dan penyelenggaraan perkakasan komputer
 • •Memastikan keselamatan sistem rangkaian komputer sentiasa terpelihara.
 • •Menyalurkan sumbangan kepakaran dan khidmat nasihat ICT pihak pengurusan majlis.
 • •Memperolehi perkakasan (Hardware) an perisian (Software) komputer.
 • •Membangunkan dan menyelenggara Laman Web MPPD.
 • •Merancang dan member latihan penggunaan teknologi maklumat secara berterusan kepada semua warga Majlis dari masa ke semasa.
 • •Memberi khidmat nasihat ICT kepada pihak pengurusan Majlis.
 • •Merekabentuk dan membangun sistem-sistem aplikasi baru.