MENU

FUNGSI

  • Merancang pelan strategik pembangunan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) Majlis Perbandaran Port Dickson.
  • •Merancang, menyelaras danmenyelenggara sistem aplikasi Majlis Perbandaran Port Dickson.
  • •Merancang keperluan dan penyelenggaraan perkakasan komputer
  • •Memastikan keselamatan sistem rangkaian komputer sentiasa terpelihara.
  • •Menyalurkan sumbangan kepakaran dan khidmat nasihat ICT pihak pengurusan majlis.
  • •Memperolehi perkakasan (Hardware) an perisian (Software) komputer.
  • •Membangunkan dan menyelenggara Laman Web MPPD.
  • •Merancang dan member latihan penggunaan teknologi maklumat secara berterusan kepada semua warga Majlis dari masa ke semasa.
  • •Memberi khidmat nasihat ICT kepada pihak pengurusan Majlis.
  • •Merekabentuk dan membangun sistem-sistem aplikasi baru.